Skip to main content

Polityka prywatności i plików cookies

Obowiązuje od: 25 maja 2018 roku.

Administratorem danych osobowych jest PROTEC Sp. z o.o. z siedzibą w Chróścicach, ul. Korfantego 43 , 46-080 Chróścice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243475, której akta rejestrowe prowadzone są przez SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, posiadająca NIP: 7540333631, o kapitale zakładowym w wysokości 415 125,50 zł, dalej jako: PROTEC BUDOWA PROTOTYPÓW I TECHNIKA WYTŁACZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Protec przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych i przestrzegania prawa podczas ich gromadzenia i przetwarzania. W tym celu została stworzona niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies – zawiera ona wszystkie informacje o zbieraniu przez Protec Twoich danych osobowych za pośrednictwem strony www.protec.pl i zasadach korzystania z nich.

Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies określa w szczególności obecne praktyki Protec dotyczące prywatności w odniesieniu do informacji, które są zbierane podczas interakcji z witryną protec.pl, za pomocą formularza kontaktowego i formularzy zamówienia. Ponadto integralną częścią niniejszej Polityki Prywatności i Plików Cookies są informacje są na temat korzystania przez Protec z technologii plików cookies na stronie www.protec.pl.

Wszelkie pytania odnośnie Polityki Prywatności i Plików Cookies możesz kierować na adres mailowy: biuro@protec.pl lub za pośrednictwem korespondencji pocztowej na adres: Protec Sp. z o.o., ul. Korfantego 43 , 46-080 Chróścice.

Protec zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności i Plików Cookies poprzez opublikowanie zaktualizowanej polityki na stronie www.protec.pl.

DANE OSOBOWE

 1. Kontakt

 1. Możesz skontaktować się z Protec zarówno za pośrednictwem adresów mailowych udostępnionych na stronie www.protec.pl, jak również formularza kontaktowego – https://protec.pl/pl/kontakt/ lub telefonicznie.

 2. Kontaktując się z Protec za pośrednictwem poczty elektronicznej przekazujesz swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

 3. Kontaktując się z Protec za pośrednictwem formularza kontaktowego przekazujesz swój adres e-mail. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. W formularzu kontaktowym możesz również podać swoje imię i nazwisko, nazwę swojej firmy i numer telefonu – podanie tych danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne w celu nawiązania kontaktu.

 4. Kontaktując się z Protec telefonicznie przekazujesz swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu. Ponadto podczas rozmowy możesz podać również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

 5. Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym i korespondencji z Protec, przetwarzane będą zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako: RODO w następujących celach:

  1. odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie reklamacyjne (na podstawie uzasadnionego interesu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  2. podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  3. zawarcia i realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  4. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Protec (na podstawie uzasadnionego interesu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Twoje dane osobowe wskazane w korespondencji mailowej lub formularzu kontaktowym Protec będzie przechowywać tylko tak długo, jak będzie to konieczne dla celów, dla których dane są gromadzone, tj.:

 1. przez okres maksymalnie 30 (trzydziestu) dni od czasu udzielenia odpowiedzi na Twoje ostatnie pytanie przekazane w formularzu kontaktowym,

 2. przez okres maksymalnie 10 (dziesięciu) lat od czasu udzielenia odpowiedzi na Twoje zgłoszenie reklamacyjne przekazane w formularzu kontaktowym w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;

 3. przez okres maksymalnie 10 (dziesięciu) lat od czasu zakończenia realizacji umowy, zawartej przez Ciebie z Protec w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Po upływie wskazanych okresów, Twoje dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte. W przypadku przerwania biegu przedawnienia okresy ten ulegają jednakże odpowiedniemu wydłużeniu np. w przypadku sporu sądowego, wskazany okres ulega wydłużeniu do dnia prawomocnego zakończenia sporu.

2. Zamówienia

 1. Ze strony – https://protec.pl/pl/kontakt/ możesz pobrać formularz zamówienia.

 2. Wypełniając formularz zamówienia i wysyłając go do Protec przekazujesz nazwę swojej firmy, jej adres oraz swój numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji złożonego zamówienia.

 3. Wszystkie dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia i wystawienia faktury VAT (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ewentualnego wykonania prawa do odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury VAT w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie uzasadnionego interesu Protec (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest dochodzenie i egzekwowanie roszczeń, jak również obrona przed roszczeniami, w szczególności w związku z procedurami gwarancyjnymi, reklamacyjnymi i zwrotami.

 4. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, tj. do maksymalnie 10 (dziesięciu) lat od czasu zakończenia realizacji umowy. Ponadto Protec ma również obowiązek przechowywać faktury VAT z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 (pięciu) lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 5. Po upływie wskazanych okresów, Twoje dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte. W przypadku przerwania biegu przedawnienia okresy ten ulegają jednakże odpowiedniemu wydłużeniu np. w przypadku sporu sądowego, wskazany okres ulega wydłużeniu do dnia prawomocnego zakończenia sporu.

3. Sklep internetowy

Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

  1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
   (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 1. ING Bank Śląski S.A.
 2. Twisto Polska sp. z o.o

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Umowa udostępnienia formuły zakupowej “Kup z Twisto” – „Informacja administratora danych osobowych sporządzona na podstawie art. 13. ust. 1. i 2. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)”.

PRAWA PODMIOTU, KTÓREGO DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, na podstawie RODO mogą przysługiwać Ci następujące prawa, w zależności od zakresu i celu w jakim przetwarzane są te dane:

 1. prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Ciebie dotyczące i prawo do uzyskania dostępu do nich (art. 15 RODO),

 2. prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (art. 15 RODO),

 3. prawo do sprostowania danych osobowych Ciebie dotyczących, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),

 4. prawo do usunięcia Twoich danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) – masz prawo do żądania od Protec niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych w każdym z następujących przypadków:

  1. gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

  2. gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 7) poniżej i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych;

  3. gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

  4. gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Protec nie będzie mogło jednak usunąć Twoich danych osobowych w zakresie, w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO) –masz prawo do żądania od Protec ograniczenia przetwarzania, w przypadkach, gdy:

  1. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Protec sprawdzić prawidłowość tych danych;

  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

  3. Protec nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w pkt 7) poniżej – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Protec są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu,

 1. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych (art. 20 RODO) – masz prawo otrzymać od Protec w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś podczas składania zamówienia; masz także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych,

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 RODO) – masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy Protec przetwarza te dane w prawnie uzasadnionym interesie; Protec może nie uwzględnić sprzeciwu, jeśli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 1. Możesz korzystać z wyżej wymienionych praw poprzez kontakt z Protec pod adresem mailowym: biuro@protec.pl lub za pośrednictwem korespondencji pocztowej na adres: Protec Sp. z o.o., ul.Korfantego 43, 46-080 Chróścice.

 2. W każdym czasie jesteś uprawniony do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdy Protec naruszy Twoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych (art. 77 RODO).

ZABEZPIECZENIA

 1. Protec współpracuje z dostawcami usług internetowych (w tym hostingu) w celu zapewnienia stabilności działania i bezpieczeństwa strony www.protec.pl

 2. Protec stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 3. Dane wpisywane przez Ciebie w formularzu kontaktowym są szyfrowane. Protec korzysta z ważnego certyfikatu SSL.

PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

 1. Strona www.protec.pl wykorzystuje pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Protec (cookies własne) lub system teleinformatyczny Google LLC oraz Google Ireland Limited (cookies podmiotów trzecich).

 2. Niektóre używane przez Protec cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają Protec rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

 3. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z możliwością wyrażenia zgody na ich stosowanie w celu korzystania z narzędzi reklamowych do obsługi kampanii remarketingowych.

 4. Zaakceptowanie stosowania przez Protec plików cookies dla powyższych celów oznacza wyrażenie zgody na używanie cookies zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej Polityce Prywatności i Plików Cookies. W każdym czasie możesz wycofać swoją zgodę poprzez zmianę w przeglądarce internetowej ustawień w zakresie obsługi plików cookies, tak aby dostosować ją do swoich potrzeb, a w szczególności wyłączyć całkowicie tę obsługę. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Zablokowanie plików cookies może jednak spowodować niemożność korzystania ze strony www.protec.pl lub z poszczególnych jej funkcji.

 5. Cookies własne wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

 6. Cookies podmiotów trzecich dotyczy narzędzi Google Analytics i Google Adwords (od 24 lipca 2018 roku pod nazwą Google Ads) zapewnianych odpowiednio przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA oraz Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Irlandia (dalej łącznie jako: Google).

 7. Google LLC, który posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w tym państwie, przystąpił do programu EU-US Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Możesz dowiedzieć się więcej o zasadach ochrony danych osobowych w zakresie programu Tarczy Prywatności (Privacy Shield) pod adresem: https://www.privacyshield.gov/Program-Overview a także pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en.

 8. Protec nie identyfikuje użytkownika i nie łączy informacji umożliwiających jego identyfikację z informacjami, które takiej identyfikacji nie umożliwiają, zgromadzonymi wcześniej za pomocą jakiejkolwiek usługi reklamowej lub funkcji Google.

 9. Szczegółowa informacja o tym, jak Google wykorzystuje dane użytkowników dostępna jest na stronie: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

 10. Stosowanie obu rodzajów cookies (za wyjątkiem cookies Google Adwords, których stosowanie odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika) oparte jest na prawnie uzasadnionym interesie Protec (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającym na prawidłowym obsługiwaniu działania strony, tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony internetowej www.protec.pl. Cookies używane na stronie www.protec.pl nie są używane do identyfikacji tożsamości użytkowników.

GOOGLE ANALITYCS

 1. Google Analytics to internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów www, które w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu ze strony Protec. Protec wykorzystuje Google Tag Manager do obsługi Google Analitycs.

 2. Protec aktywowało anonimizację adresu IP. Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google LLC w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google LLC.

 3. Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie ze strony internetowej Protec przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 4. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, możesz zapoznać się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

GOOGLE ADWORDS (OD 24 LIPCA 2018 ROKU POD NAZWĄ GOOGLE ADS)

 1. Protec wykorzystuje system reklamowy Google Adwords do tworzenia kampanii remaretingowych. Remarketing umożliwia wyświetlanie reklam dotyczących produktów Protec użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili stronę www.protec.pl. O tym jak działa wyświetlanie reklam poprzez usługę Google Adwords możesz więcej przeczytać tutaj: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

 2. Protec w ramach Google Adwords korzysta ponadto z usługi śledzenia konwersji. Google Adwords umieszcza plik cookie do śledzenia konwersji (zwany plikiem cookie konwersji) na twardym dysku komputera użytkownika w następstwie każdego kliknięcia przez użytkownika na reklamę dostarczaną przez Google. Takie pliki cookies nie służą do identyfikacji użytkownika. Wejście przez Ciebie na określone strony witryny internetowej Protec umożliwia Google i Protec stwierdzenie, że zostałeś przekierowany na takie strony po kliknięciu na reklamę.

 3. Dane uzyskane w wyniku zastosowania plików cookies konwersji są używane dla celów sprawozdawczości statystycznej przez Protec. Takie dane statystyczne informują o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na reklamę dostarczaną przez Google i otworzyli stronę internetową zawierającą znacznik śledzenia konwersji. Protec nie otrzymuje jednak żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkowników. Protec nie jest w stanie powiązać otrzymanych danych z konkretnymi użytkownikami.

 4. Możesz dostosować reklamy w sieci reklamowej Google poprzez zmianę ustawień reklam (w tym zablokowanie wybranych reklam) na stronie: https://www.google.com/settings/ads. Dokładna instrukcja jak tego dokonać dostępna jest pod adresem: https://support.google.com/ads/answer/2662856?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=0 . Jednakże nawet jeśli wyłączysz personalizację reklam, w dalszym ciągu możesz oglądać reklamy oparte np. na Twojej ogólnej lokalizacji (na podstawie adresu IP), rodzaju przeglądarki oraz wyszukiwanych słowach.

NARZĘDZIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 1. Serwis społecznościowy Facebook jest administratorem danych osobowych swoich użytkowników na podstawie własnych regulaminów. Kiedy wchodzisz w interakcję z Protec poprzez Facebooka (polubienie/obserwowanie strony, reakcje na posty, udostępnienia, komentarze, wiadomości prywatne), administratorem Twoich danych osobowych staje się oprócz Facebooka także Protec. Dane, takie jak imię i nazwisko/nick, wizerunek, profil publiczny oraz inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach, Protec przetwarza na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu odpowiedzi na komentarze i wiadomości, utrzymywanie relacji z osobami wchodzącymi w interakcje z Protec, a także w celu analizy skuteczności komunikacji.

 2. Twoich interakcji z Protec na Facebooku co do zasady Protec nie łączy z informacjami, które przekażesz w inny sposób (np. e-mailem), chyba że coś innego wynika z okoliczności (np. napisałeś do nas wiadomość prywatną na Facebooku, w której podałeś adres e-mail z prośbą o kontakt). Protec nikomu nie przekazuje Twoich danych osobowych, jednak do wszystkich informacji o Tobie ma dostęp Facebook jako administrator portalu.

 3. Jeśli chcesz, żeby Twoje dane były przetwarzane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Plików Cookies, powinieneś kontaktować się z Protec za pośrednictwem innych kanałów niż portale społecznościowe. Jeśli piszesz np. e-mail, Protec ma kontrolę nad tym, co stanie się z tą informacją i kto ją przeczyta.

 4. Na stronie www.protec.pl używana jest również wtyczka udostępniona przez serwis społecznościowy Facebook.

 5. Wyświetlając stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerem administratora serwisu społecznościowego Facebook – Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA (usługodawcą). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawca otrzymuje informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła stronę www.protec.pl, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego w danym momencie zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera usługodawcy (którego serwery co do zasady znajdują się w USA) i tam przechowywana.

 6. Jeśli zalogowałeś się do serwisu społecznościowego Facebook, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie Protec do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

 7. Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawcę, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności usługodawcy – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy.

 8. Jeśli nie chcesz, aby serwis społecznościowy Facebook przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronie internetowej www.protec.pl bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na stronie Protec musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dostęp do Twoich danych osobowych będą mieć upoważnieni przez Protec pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. Dodatkowo Twoje dane osobowe mogą być powierzane następującym podmiotom na podstawie zawartych umów: firmom świadczącym obsługę IT (w tym dostawcy usługi Google Analitycs – Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i usługi Google Adwords – Google Ireland Limited) oraz usługi serwerowe, kancelariom świadczącym obsługę prawną oraz podatkową, firmom księgowym, podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Protec, odpowiedzialnym za realizację obowiązków kontraktowych oraz wynikających z przepisów prawa, a także udostępniane organom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie odrębnych przepisów prawa.

 2. Twoje dane osobowe zebrane za pomocą formularza kontaktowego lub formularza zamówienia nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 3. Dane zebrane za pomocą Google Analytics najczęściej przekazywane są przez Google LLC do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane, natomiast dane zebrane przez Google Adwords przekazywane są na serwery w Irlandii.

 4. Dane zebrane przez serwis społecznościowy Facebook, w tym za pomocą wtyczki udostępnionej przez ten serwis najczęściej przekazywane są przez Facebook Inc. do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.