Wymagania środowiskowe dla dostawców

1. Dostawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawnych i regulacji dotyczących środowiska.

2. Dostawca powinien dążyć do minimalizowania niekorzystnego wpływu na środowisko w prowadzonej przez niego działalności na każdym etapie życia produktu.

3. Dostawca powinien dążyć do redukcji zużycia surowców i zasobów, a także do minimalizacji wytwarzanych w ramach prowadzonej działalności odpadów i zanieczyszczeń.

4. Materiały i wyroby kupowane przez PROTEC u dostawców nie mogą zawierać jakichkolwiek substancji lub materiałów zabronionych przez przepisy prawa lub inne regulacje, mające zastosowanie w kraju dostawcy, Unii Europejskiej, a także we wszystkich krajach, do których finalnie trafiają powstające z nich produkty. W związku z tym dostawca muszą przestrzegać m.in. obowiązujących w Unii Europejskiej rozporządzeń dotyczących REACH a także jego krajowych / międzynarodowych odpowiedników.

5. Dostawca ma obowiązek zapewnić utrzymanie w dobrym stanie technicznym środki transportu oraz spełnić obowiązujące go normy emisji. W przypadku awarii środka transportu dostawcy (np. wyciek oleju lub innego środka chemicznego) na terenie PROTEC, dostawca lub działający w jego imieniu podmiot powinien być przygotowany do natychmiastowego przeciwdziałania i usunięcia skutków takiej awarii.

6. Dostawca ma obowiązek dostarczyć kartę charakterystyki substancji lub mieszanin chemicznych w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami na etapie zapytania ofertowego.

7. Dostawca ma obowiązek oznakować opakowania z substancjami lub mieszaninami chemicznymi etykietą w języku polskim, zgodną z obowiązującymi przepisami.

8. PROTEC popiera międzynarodowe działania na rzecz zaprzestania wykorzystywania minerałów pochodzących z regionów objętych konfliktami zbrojnymi, w przypadku których, czerpane z ich sprzedaży dochody są wykorzystywane do szerzenia przemocy i działań sprzecznych z prawami człowieka.

9. Dostawcy PROTEC powinni promować rozwój i wdrażanie technologii wpływających na ograniczanie emisji CO2 jak i zużycia energii oraz stosować rozwiązania logistyczne o jak najmniejszym wpływie na środowisko.

10. Mając powyższe na względzie firma PROTEC zachęca także każdego z dostawców do wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego na zgodność z wymaganiami normy ISO 14001:2015.